Meeste jongeren beschouwen orale sex niet als sex

Meeste jongeren beschouwen orale sex niet als sex

Sex zonder penetratie wordt niet altijd als sex beschouwd

Wat is sex? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. De grens tussen sex en alles wat er mee verband houdt, is niet altijd even makkelijk. Vooral met orale sex lijken jongeren het moeilijk te hebben: uit een onderzoek uitgevoerd in de Verenigde Staten blijkt dat 80% van de jongeren orale sex niet als gewone sex beschouwd. Het onderzoek werd uitgevoerd aan een aantal Amerikaanse activiteiten, dus bij een doelgroep tussen 18 en 25 jaar.

Blijkbaar heeft er een mentaliteitswijziging rond sex plaatsgevonden. Bij een gelijkaardige rondvraag in 1991 werd orale sex nog door ongeveer 40% van de ondervraagden als gewone sex bestempeld. Over een periode van iets meer dan 10 jaar is dat percentage dus verdubbeld. Het hoe en waarom van deze mentaliteitswijziging is vooralsnog niet duidelijk. Mogelijk spelen de media er een rol in, maar zeker is dat niet. Vast lijkt te staan dat orale sex anders geconcipieerd wordt.

Het rapport over orale sex bij jongeren werd opgesteld door Jason D. Hans en een team van de University of Kentucky, Lexington. Het rapport werd getiteld "Sex Redefined: The Reclassification of Oral-Genital Contact". Volgens Hans focussen voorlichtingsprogramma's zich hoofdzakelijk op penetratie, waarbij de rol van orale sex minder duidelijk wordt omschreven. Hans is er dan ook voorstander van om in voorlichtingsprogramma's voldoende aandacht te besteden aan andere vormen van sex, inclusief orale sex.

Het onderzoek rond orale sex werd uitgevoerd bij 477 universiteitsstudenten. De meeste van de ondervraagden waren heterosexuele vrouwen, meestal blank. De overgrote meerderheid (98%) was 24 jaar of jonger, de gemiddelde leeftijd bedroeg 20,70 jaar. Aan de deelnemers aan het onderzoek werd een vragenlijst voorgelegd met betrekking tot hun sexueel gedrag. Het betrof meer bepaald de manier waarop sex door hun werd ervaren.

Uit ander onderzoek was voordien al gebleken dat orale sex in de afgelopen jaren steeds populairder was geworden bij jongeren. De reden ligt voor de hand: orale sex wordt als veel veiliger dan gewone sex ervaren. Maar al te vaak wordt daarbij over het hoofd gezien dat ook via orale sex geslachtsziekten overgedragen kunnen worden. Dat is onder meer het geval met HIV, herpes, syfilis, gonorrhea en het human papillomavirus (HPV), waarbij laatstgenoemde virus kan worden gelinkt aan baarmoederhalskanker. Het lijkt volgens Hans daarom aangewezen dat er meer aandacht wordt besteed aan de mogelijke band tussen orale sex en geslachtsziekten. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in Perspectives on Sexual and Reproductive Health.

Syndicatie